• Moderní technologie
  Nabízíme pouze kvalitní výdejníky vody s dlouhou životností. Většina strojů má vodní cesty komplet z nerezu. Každý ze strojů připravuje horkou i chlazenou vodu, některé typy disponují i výrobníkem sody!
  Detail
  Moderní technologie
 • Perlivá voda
  Soda se v dnešní době stává trendem v oblasti výdejníků vody. Výhodou je okamžitá připravenost! Jen stisknete tlačítko a v tom okamžiku máte sody kolik potřebujete.
  Detail
  Perlivá voda
 • Nízké náklady
  Napište si o nezávaznou kalkulaci a přidejte se k tisícům našich spokojených zákazníků! Budete překvapeni naší nabídkou i individuálním přístupem.
  Detail
  Nízké náklady

Obchodní podmínky

I. Provozovatel a prodávající

Provozovatelem stránek www.sodobary.com je společnost
Lease Machines s.r.o.
Se sídlem: Ostrov 45, Ouběnice, 263 01
IČ: 02268922
DIČ: CZ02268922
(dále jen „provozovatel“)

Technickou podporu a odborný servis včetně dodání a případných výměn přístrojů zajišťuje osvědčená společnost
Watercooler System s.r.o., 
se sídlem Praha 5, Lipence, Žulová 374, PSČ 155 31,
IČ: 279 20 500 zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126570 (dále jen „prodávající“)

II. Provozovatel

Provozovatel poskytuje osvětové informace v technologiích sodobarů vhodných pro administrativní a výrobní pracoviště. Úkolem provozovatele je informovat veřejnost o možnostech, cenách a vlastnostech typů přístrojů. Přístroje do nabídky volí tak, aby odpovídaly přáním zákazníků, ale také podle odolnosti užitých materiálů, bezpečnosti provozu, kvality filtrace a dalších technických náležitostí. Provozovatel aktualizuje technické informace a nové podmínky pro pořízení nabízených produktů na webové doméně www.sodobary.com .

III. Prodávající

Realizaci objednávek a servisů zajišťuje prodávající smluvní partner Watercooler System s.r.o. a to v plném rozsahu. Zajišťuje dopravu a instalaci nabízených zařízení včetně následných servisních úkonů, pravidelné údržby a oprav (dále jen „dílo“).

IV. Zákazník

Zákazníkem je osoba kupující dílo od prodávajícího.

V. Uzavření smlouvy

Obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti pro všechny úkony, k nimž dochází při uzavření kupních, nájemních nebo servisních smluv a smluv o dílo (dále jen „smluv“) mezi prodávajícím a zákazníkem. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou a to na 24 měsíců. Po uplynutí doby určité je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvy je možné vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Smlouvě předchází objednávka díla, která je návrhem k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem. Objednávku zákazník sdělí prodávajícímu písemně, elektronicky, osobně či po telefonu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých náležitostí, tak jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

VI. Dodací podmínky, doprava, nebezpečí škody na zboží / díle

 • Dopravu díla na adresu zákazníka zajišťuje prodávající, pokud není mezi stranami sjednáno jinak.
 • Za splnění dodávky se považuje dodání díla na dohodnuté místo.
 • Nebezpečí škody na díle přechází na zákazníka převzetím díla od prodávajícího nebo přepravce.
 • Podle dohody se zákazníkem distribuuje prodávající dílo prostřednictvím přepravní smlouvy s PPL.
 • Dílo je rovněž možné vyzvednout v prostorách prodávajícího, kde je rezervováno po dobu 7 dnů od potvrzení objednávky (doručení výzvy k vyzvednutí díla).

VII. Cena a platební podmínky

Cena díla (dále jen „Cena“) je stanovena ve smlouvě a to včetně DPH. Cena nezahrnuje dopravu, která je zdarma. Pouze v případě doručení zboží přepravní společností, je účtováno přepravné ve výši 214,- Kč včetně DPH.

Cenu je možné v plné výši uhradit:

 • v hotovosti při předání díla
 • převodem či vkladem ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje
 • dobírkou při doručení díla přepravcem
 • dílo je možné na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím hradit ve splátkách podle sjednaného splátkového kalendáře

Vlastnické právo k dodanému dílu nabývá zákazník v okamžiku, kdy zboží převzal a zároveň je v plné výši uhrazena jeho cena. V případě neuhrazení ceny ve lhůtě splatnosti faktury je zákazník v prodlení. Od toho dne je zákazník povinen prodávajícímu hradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z nezaplacené částky ceny a to až do zaplacení.

VIII. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace

Prodávající zaručuje, že dodané dílo odpovídá právním předpisům platným v České republice pro jeho odbyt a užití, neporušuje práva třetích osob není jimi zatíženo. Je možné s ním zcela volně nakládat.

Odpovědnost za vady zboží a díla a záruky prodávajícího se řídí platnými právními předpisy dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, pokud je zákazníkem spotřebitel, případně zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, pokud je zákazníkem podnikatel.

Rozsah záruky, způsob a podmínky uplatnění záruk, je uveden v každém záručním listu, který je nedílnou součástí každého prodaného díla (pokud se na něj záruka vztahuje).

IX. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být druhé smluvní straně doručeno, a to na adresu zákazníka uvedenou na smlouvě nebo na adresu sídla prodávajícího.

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplnil smluvní podmínky dodání ani v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů ode dne sjednané doby plnění.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, kdy: (1) zákazník nezaplatí zálohu na cenu díla ve sjednané výši, (2) při vzniku prodlení s nezaplacením ceny za dílo delším než 30 dnů, (3) při nepřevzetí díla zákazníkem ve sjednaném termínu, (4) v případě nedostupnosti zboží nebo materiálu k provedení díla.

X. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, včetně otázky, zda zakázka vznikla či nikoliv, se řídí výlučně českým právem. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jejich Řádu a Pravidel třemi rozhodci, přičemž každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a tito společně jmenují třetího rozhodce, jakožto předsedu rozhodčího senátu.

Jsou-li některé části těchto obchodních podmínek neúčinné nebo nerealizovatelné, zůstává tím účinnost a realizovatelnost ostatních podmínek nedotčena. Mezi stranami platí za dohodnutou ta podmínka, která se co nejvíce blíží hospodářské podstatě neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení.

Na práva a povinnosti, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů, především pak zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a je-li zákazníkem podnikatel, řídí se pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování a archivaci osobních údajů o zákazníkovi uvedených v objednávce, a to jméno, adresu, telefon, emailové spojení a obsah jeho nákupu. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy. Prodávající zejména nepředá osobní údaje třetím osobám a zabrání jejich případnému zneužití.

Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem a jsou její součástí. Zákazník stvrzuje uzavřením smlouvy, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.;